Chovný cíl

Sasko-anhaltský teplokrevník sdílí společný chovný cíl s ostatnímí jezdeckými plemeny, sdruženými v plemenné knize Německého sportovního koně (DSP). Zde jsou kritéria, jejichž dosažení je po chovateli vyžadováno:

Původ: nativní teplokrevní koně plemen ze spolupracujících chovných organizací
Výška: kolem 165 cm hůlkové míry v kohoutku
Barva: všechny barvy
Typ: Žádoucí je elegantní, ušlechtilý, dobře vyvinutý a harmonický sportovní kůň. Precizní šlechtění nejkvalitnějším genofondem by mělo být patrné na první pohled.

Tělesná stavba žádoucí:

 • suchá hlava s velkým okem a jasným pohlavním výrazem
 • středně dlouhý krk, který se směrem k hlavě zužuje
 • dostatečná pohyblivost dolní čelisti
 • výrazná, dlouhá, správně zaúhlená lopatka
 • výrazný kohoutek, který široce přechází v hřbet
 • dostatečně dlouhý, dobře osvalený hřbet
 • odpovídající hloubka hrudníku
 • dlouhá, mírně skloněná, dobře osvalená záď
 • harmonický poměr předních nohou, zadních nohou a holeně
 • suché, velké klouby
 • středně dlouhá spěnka
 • dobře utvářená kopyta
 • při pohledu zezadu, korektní, rovné končetiny
 • při pohledu ze strany, rovné přední nohy, zadní nohy zaúhlené cca 150° v hlezně
 • rovné osy kopyt, která se zemí svírají úhel cca 45°-50°

Tělesná stavba nežádoucí:

 • příliš velká hlava, tupá, úzká nebo příliš široká hlava, chybějící pohlavní výraz, malé nebo zapadlé oko, viditelné bělmo, visící uši, defekty chrupu
 • krk příliš nízko nebo vysoko nasazený, příliš krátký nebo dlouhý krk, nesprávné napojení svalů či většina svalstva na jeho spodní straně ; úzký nebo nevhodně široký, plochý, labutí či jelení krk
 • nesprávně zaúhlená, v pohybu omezená dolní čelist
 • plochá, krátká, nebo strmá lopatka
 • plochý, krátký, příkrý nebo křivý kohoutek
 • příliš krátký nebo dlouhý hřbet, špatně osvalený, propadlý nebo kapří hřbet, nekorektně vázaná či formovaná bedra, plochá horní linie
 • nedostatečná hloubka hrudníku a slabin
 • krátká, plochá nebo přestavěná záď, extrémně vysoko nasazený ocas
 • krátké linie a/nebo nohy, disharmonie
 • slabé končetiny, malé, úzké nebo lymfatické klouby ; malá, úzká nebo těsná kopyta ; veškeré vady stavby končetin a postojů (rozšiřující se noha, přikleknutost, prohnutá holeň, šavlovitý postoj, kravský postoj, nesprávná délka nebo úhel spěnek, vyosená kopyta, apod.)

Základní chody:

Žádoucí jsou rytmické základní chody, které jsou dlouhé a prostorné (čtyřtaktní krok, dvoutaktní klus, trojtaktní cval). Krok musí být dobré délky a pravidelného taktu, se zřetelným došlapováním na zem. Cval by měl být elasický, svižný, lehkonohý, dobře nesený, v přiozeném vzpřímení a rovnováze, se zřetelnou fází vznosu. Impulsy z aktivní zádě mají být přenášeny plynule směrem k předním nohám, které se v rameni rovněž pohybují pružně. Jistá karpální akce je požadována. Při pohledu zezadu musí být pohyb koně rovný. Nežádoucí jsou např. koně s nepravidelnými chody, ztuhlí, postrádající jejich prostornost, koně s plochými, neenergickými, kmih postrádajícími nebo nedostatečně korektními chody.

Skokové schopnosti:

Žádoucí je obratný, dovedný a pozorný skokový projev, na kterém je patrný klid a přehled. Při nájezu musí být viditelný čistý odskok, dále rychlá reakce koně na překážku, rychlé zvednutí končetin (předloktí nejméně do horizontální úrovně), vyklenutý hřbet, s výrazným pohybem kohoutku dopředu a krkem v pozici dopředu – dolů, úhel hlezen se musí otvírat. Plynulost a takt ve cvalu musí být během celého pohybu před i za skokem zachovány. Nežádoucí jsou např. koně s nedostatečnými vlohami, s nekontrolovaným pohybem, koně váhaví, nepozorně skákající, s visícíma nohama, spuštěným hřbetem nebo vysoko zvednutým nosem.

Jezditelnost:

Žádoucí je kůň, který s jezdcem spolupracuje uvolněně, reaguje ochotně na pomůcky, má aktivní hubu a je jezdecky příjemný. Rytmus, pružnost a kontakt by měly být jasně viditelné, při zachování přirozené rovnováhy. Nežádoucí je např. negativní napětí, tvrdá záda, a také kůň, který je celkově špatně jezditelný.

Charakter:

Žádoucí je kůň nekopmlikované, společenské a zároveň ochotné povahy, který předvádí dobré vlastnosti a vyrovnanost. Nežádoucí jsou např. špatné povahové rysy, malá ochota k práci nebo zlé chování ve stáji.

Zdraví:

Požadováno je železné zdraví, fyzické i duševní předpoklady k práci pod tlakem, plodnost, snadná krmitelnost a dále musí být kůň prostý dědičných vad. Výsledkém dbání na tyto atributy je kůň, který při správném pracovním vytížení prožije užitečný život.

Využitelnost:

Žádoucí je všestranný, k práci ochotný kůň, vhodný pro sportovní jezdecké disciplíny všeho druhu, zvláště pak pro drezuru, parkur a všestrannost.

Chovný řád

Ilustrace: Chovný cílPodmínkou pro chov sasko-anhaltského teplokrevníka nebo DSP je samozřejmě vlastnictví klisny či hřebce jednoho z pěti jezdeckých plemen, sdružených v plemenné knize DSP, tedy Brandenburger, Sachsen-Anhaliner, Sachsen, Thüringen nebo Deutsches Sportpferd. Za určitých okolností je možné uchovnit hřebce jiného sportovního plemene, ale preferována jsou plemena vlastní. Další podmínkou je členství ve svazu chovatelů – Pferdezuchtverband Brandenburg-Anhalt e.V. (Svaz chovatelů Brandebursko-Anthaltský). Členství je zpoplaťňováno jednorázovou taxou při vstupu do svazu a pak v každém dalším roce poloviční částkou (pro představu: v roce 2008 činil vstupní poplatek 50 EUR a udržovací 25 EUR, sazby se mění jednou za několik let). Mezi pravidelné roční platby patří ještě poplatek za každého koně, který je v daném roce zapsán v některé plemenné knize (tzn. neuhynul, nebo nebyl vyřazen). Nepravidelné poplatky zahrnují vše ostatní: nové zápisy do plemenných knih, pálení hříbat, vystavování průkazů, apod. Obecně lze říci, že čím je kůň a/ horší kvality, b/ plemenně vzdálenější od vlastních ras, tím jsou tyto poplatky vyšší, a to výrazně. Smyslem je pochopitelně účinná selekce chovu a omezení přílivu nekvalitní a/nebo cizí krve, či alespoň její odkázání mimo hlavní plemenné knihy. Veškeré následující informace jsou výtahem z oficiálních směrnic pro chov (jedná se o tištěnou, více než padesátistránkovou publikaci, kterou zde proto nebudu přepisovat celou).

Metody chovu:

Plemenná kniha je otevřená. Chovnou metodou je čistokrevná plemenitba ve formě osvěžení krve (užití plemeníků týchž plemen, odchovaných v jiných přírodních i technologických podmínkách). Schválená plemena:

 • anglický plnokrevník
 • angloarab
 • arabský plnokrevník, shagya arab
 • trakén
 • a další národní i mezinárodní plemena sportovních koní

Praktická zkušenost: základní podmínkou schválení připuštění klisny plemeníkem, patřícím mezi „další národní i mezinárodní plemena sportovních koní“ je, aby byl zapsán v některé hlavní něměcké nebo mezinárodní plemenné knize, kterou svaz uznává. Kritéria jsou poměrně přísná a špatná volba hřebce může znamenat, že hříbě nebude možné zapsat do žádné, ani nejnižší plemenné knihy. Na kvalitu chovu je důsledně dbáno a žádné výjimky neexistují. Rozhodující slovo má vedení chovu, kde se lze na (ne)možnost užití vybraného plemeníka vždy spolehlivě informovat.

Hodnocení chovných koní:

Provádí se na hromadně pořádaných akcích (körungy, zápisy do plemenných knih, přehlídky klisen, výkonnostní zkoušky, apod.) při co největším možném počtu porovnávaných koní. Ve výjimečných a odůvodněných případech může být uskutečněno mimo tyto hromadné akce. Výkonnostní zkoušky hřebců se nazývají „Hengstleistungsprüfung“ (HLP), zkoušky klisen „Stutenleistungsprüfung“ (SLP) a jejich výsledek je vyjadřen buď počtem bodů, nebo číselným průměrem známek, anebo obojím. Koně jsou hodnoceni známkami 0 – 10 (vč. půlbodů) ve všech tělesných i duševních vlastnostech, požadovaných chovným cílem a dále pak ve cvalu a buď skoku ve volnosti, nebo skoku pod sedlem. Pro koně, kteří již absolvovali výkonnostní zkoušky či körung, existují výjimky, které jsou, stejně jako schéma hodnocení, přesně specifikovány v příslušné kapitole směrnic pro chov.

Körungy hřebců:

Minimální věk pro účast hřebce na körungu je 27 měsíců. Hřebci bez odpovídajícího dokladu o výkonnostních zkouškách budou ke körungu připuštěni jen do ukončení čtvrtého roku života. Výsledkem zkoušky je jedno ze tří hodnocení: „gekört“ (vybrán), „nicht gekört“ (nevybrán) nebo „vorläufig nicht gekört“ (prozatím nevybrán) ; jestliže hřebec obdržel poslední jmenované hodnocení, může se körungu zúčastnit znovu. Další podmínky těchto pro hřebce nejvýznamnějších akcí zde nebudu, vzhledem k jejich rozsahu a složitosti, podrobně popisovat.

Zápis do plemenných knih:

Celkem je vedeno šest plemenných knih – tři pro hřebce (Hengstbuch I, Hengstbuch II, Vorbuch für Hengste) a tři pro klisny (Stutbuch I, Stutbuch II, Vorbuch für Stuten), přičemž vyjmenovány byly v sestupném pořadí (knihy označené římskou „I“ jsou tedy určeny pro nejkvalitnější chovné koně). Podmínky pro zápis do jednotlivých plemenných knih se liší pro hřebce i klisny a jsou opět velmi obsáhlé – kromě kritéria určitého dosaženého bodového hodnocení koně zahrnují např. také požadavek na příslušnost několika generací předků v definované linii ke stejné plemenné knize, do níž má být kůň zapsán. V případě hřebců jsou podmínky neobyčejně přísné a vyžadují mj. buď absolovování 70-denního testu s poměrně vysokým bodovým hodnocením, nebo nevyšší sportovní výkonnost. Hřebcům se s jejich zvyšujícím se věkem podmínky pro zápis do plemenných knih I a II zpřísňují, klisny mohou být naopak zapisovány nejdříve ve třech letech a za stále stejných podmínek, nejpozději však s prvním hříbětem. V závěru této části bych ještě chtěl upozornit na skutečnost, že ani do nejnižších plemenných knih (Vorbuch) nejsou vpouštěni koně, kteří v některém ohledu nesplňují požadavky na typ.

Identifikace a výžehy:

Na nezpochybnitelnou identifikaci chovného koně je striktně dbáno. Kromě průkazu koně a životního čísla k ní slouží ještě karta DNA (DNA-Karte), karta krevní skupiny (Bluttypenkarte) a dále pak buď čip, nebo výžeh, jestliže jej kůň má ; čipem či výžehem jsou označováni pouze koně, kteří splní určité základní původové požadavky. Hříbata musí být označena v roce narození. V Německu není nijak výjimečné, že mladým koním nejsou dávána jména – zejména těm, u nichž je předpoklad prodeje a sportovní kariéry. Jméno však musí být zvoleno nejpozději ve chvíli, kdy je kůň uchovňován.

Ostatní praktické informace:

Změna majitele v průkazu koně není zpoplaťǒvána a pro její provedení stačí odeslat na adresu vedení chovu průkaz koně spolu s kopií kupní smlouvy. Zároveň je možné požádat o členství ve svazu s připojením dotazu, zda je kůň již zapsán v některé plemenné knize (toto lze zjistit i telefonicky, pomocí životního čísla). Členům svazu je každoročně doručována sada připouštěcích formulářů, odpovídající počtu registrovaných chovných koní a předvyplněná jejich identifikačními údaji. Formuláře je třeba vyplňovat úplně a přesně, včetně např. neúspěšných inseminací. Dalšími pravidelně zasílanými materiály jsou barevná ročenka a – jestliže jsou v majetku chovatele potenciální účastníci – přihláškový formulář pro přehlídku hříbat, zápis do plemenné knihy, předvýběr hřebců, zkoušky klisen, aukce nebo körungy. Přestože chov koní tohoto plemene mimo mateřskou zemi není běžný, poskytuje svaz těmto chovatelům stejně kvalitní služby a chovné zázemí, jako domácím – v nejvyšší kvalitě a úrovni, odpovídající německé tradici v chovu koní.